Mercat Dominical de Sant Antoni

Mercat Dominical de Sant Antoni

S'atorguen provisionalment les subvencions de l'IMMB de l'any 2020

14 d'octubre de 2020

S'obre un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el BOPB, per presentar al·legacions.

S’aprova provisionalment l’atorgació de subvencions de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) de l’any 2020, d’acord amb l’informe emès per la Direcció d’Administració General (DAG), a les entitats beneficiàries, pels conceptes i imports que consten en el document a aquesta resolució.

La publicació al BOPB es va fer efectiva ahir, i s’obre un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el BOPB, per a que els interessats que així ho estimin oportú puguin presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X